Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2018

Konkrétní splněná proroctví

Písmo má hodně konkrétních proroctví, která byla napsána dlouho dopředu a splnila se. Vlastně se tak mělo v době Starého zákona (SZ) poznat, jestli někdo skutečně říká zprávu od Boha, jestli je opravdu prorok.  "Možná si v srdci řekneš: Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach." Deut. 18:21,22

Mimo různá konkretních proroctví k různým národům, místům a městům (např. Babylonu) najdeme ve SZ hodně proroctví o Mesiáši (doslova od první do poslední knihy), a proto Židé až do prvního století na Mesiáše čekali. Ptali se tehdy například Jana křtitele: "když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“ I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali..." Jan 1:19-20. Židé, kteří nepřijali Ježíše za Mesiáše, čekají na nějakého Mesiáše dodnes právě na základě proroctví ze SZ.

Mnoho těchto mesiášských proroctví je například v knize proroka Izaiáše. To je zajímavé třeba proto, že při objevu svitků od mrtvého moře v pol. 20. století se našly dva kompletní opisy této knihy na svitcích, které jsou vědecky datovány na dobu opisu víc než 100 let před Kristovým narozením. Viz samostatný příspěvek k tomuto tématu.

Následuje jen několik příkladů proroctví o Mesiáši.

1.Mojžíšova 49:10 Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.
5.Mojžíšova 18:13 Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.
14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
15 Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat,
(Pozn. Proto se Židé ptali Jana Křtitele: Jsi ty ten prorok? Stále na něj čekali.)

2 Samuelova 7:12 Až se naplní tvé dny a ty  (pozn. král David) ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.
13 Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.
16 Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn."
 

Micheáš 5:1 A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Izajáš 7:14 Protož sám Pán dá vám znamení: Hle, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Immanuel (to je S námi Bůh).

Izajáš 9:5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."
6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky.

Izajáš 53:1 Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže?
2Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili.
3Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář -- všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.
4Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen.
5Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

6My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.

Zacharjáš 12:10 Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.